Saturday, August 9, 2008

Pengenalan kepada MS ISO 9001:2000

PENERANGAN RINGKAS MS ISO 9001:2000
KEARAH PERLAKSANAANNYA DI INSTITUSI PENDIDIKAN


Oleh:

Muhamad Bustaman bin Abdul Manaf
Ketua Jabatan, Jabatan Pengurusan Kualiti
Institut Aminuddin Baki
Kementerian Pelajaran Malaysia
Sri Layang, 69000 Genting Highlands
Pahang

Tel: 03-61056240 / 019-9890524

OBJEKTIF

· Memberi penerangan tentang perkara-perkara yang perlu diketahui dalam pelaksanaan MS ISO 9000:2000

· Menjelaskan kepada pihak pengurusan, pasukan petugas serta pelaksana tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam pelaksanaan MS ISO 9000:2000

· Menyediakan pelan tindakan untuk penyediaan ke arah pelaksanaan/penyemakan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9000:2000


TOPIK YANG DILIPUTI

1. Pengenalan: Latar belakang ISO
2. Semakan semula MS ISO 9000:2000
3. Pengenalan kepada MS ISO 9000:2000
4. mengapa perlu penyemakan semula standard
5. perbezaan antara MS ISO 9000:1994 dengan MS ISO 9000:2000
6. Prinsip-prinsip asas MS 9000:2000
7. Keperluan MS ISO 9000:2000
8. Model Sistem Pengurusan Kualiti
9. Peranan dan tanggungjawab pengurusan dalam pelaksanaan MS ISO 9000:2000
10. langkah-langkah ke arah pelaksanaan (Road Map)

1. Pengenalan Kepada ISO

a. APA ITU ISO?

ISO atau samaran kepada INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION (ISO)

ISO: International Organization For Standardization

· International Organization for standardization beribu pejabat di Geneva Switzerland
· Pertubuhan bukan kerajaan
· Ditubuhkan pada 28 Februari 1947
· Mempunyai lebih dari 150 negara ahli – setiap negara diwakili oleh badan persijilan
· Mempunyai lebih dari 180 Technical Committee meliputi banyak sector industri dan produk
· Committee bermesyuarat setiap empat tahun untuk mewujud dan menyemak standard


INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION (ISO)

Tujuan:

“untuk mempromosi pembangunan standard…untuk memajukan kerjasama di kalangan negara ahli dalam bidang saintifik, ekonomi dan teknologi”

Fungsi Utama ISO

· Menghasilkan siri standard yang boleh diguna pakai dalam semua jenis industri/perkhidmatan di pelbagai negara
· Jenis standard: simbol, kod, sukatan, saiz dan speed


Standard merangkumi bidang berikut

Manufacturing processing, servicing, printing, forestry, electronics, steel, computing, legal services, financial services, accounting, trucking, banking, retailing, drilling, recycling, aerospace, construction, exploration, textiles, pharmaceutical, oil and gas, pulp and paper, petrochemicals publishing, shipping, energy, telecommunications, plastics, metals, research, health care, hospitality, utilities, pest control, aviation, machine tools, food processing, agriculture, government, education, recreation, fabrication, sanitation, software development, consumer products, transportation, design, instrumentation, tourism, communications, biotechnology, chemicals, engineering, farming, entertainment, horticulture, consulting, insurance, and so on.
b. Apa itu ISO 9000?

ISO 9000, adalah satu standard bertulis yang menetapkan dan menerangkan elemen keperluan asas yang perlu ada dalam SISTEM KUALITI bagi memastikan perkhidmatan diberikan oleh sesebuah organisasi dapat memenuhi kehendak pelanggan


ISO


·
· Sistem Pengurusan Kualiti

· Bukan standard atau perkhidmatan

· Berasaskan kepada prinsip kepastian kualiti

·

·

· Berdasarkan dokumentasi.
“Document what you do. Do what you document and prove it”
· Konsep pencegahan
· Konsep kualiti yang universal
· Dikenal pasti melalui pengiktirafan oleh pihak ketiga


ISO…

‘Say what you do” -
Mendokumenkan prosedur pelaksanaan proses kerja yang memberi kesan kepada kualiti produk atau perkhidmatan

‘Do what you say’ -


‘Record what is done’ -


‘Improve, based on result’ -

Melaksanakan aktiviti kerja sebagaimana dinyatakan dalam prosedur

Senggara rekod aktiviti sebagai bukti pematuhan kepada apa yang didokumenkan

Perbandingan antara apa yang sebenarnya dilakukan dengan apa yang dirancang. Maklumat tersebut boleh membantu sebarang kekurangan kepada sistem kualitic. PRINSIP ASAS ISO 9000

Prinsip Pertama: ISO 9000 adalah standard bagi sistem kualiti

Prinsip Kedua: ISO 9000 berasaskan kepada dokumentasi

Prinsip Ketiga: ISO 9000 menekankan pencegahan

Prinsip Keempat: ISO 9000 adalah satu standard universal


Standard Pertama: 1987

Srandard Kedua: 1994

Standard Ketiga: 2000


2. PENGENALAN KEPADA MS ISO 9000:2000

Semakan semula standard telah dieprtanggungjawabkan kepada ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance

Maksud semakan tahun 2000:

· Semakan kepada: ISO 9001:1994 Tukar kepada hanya
ISO 9002:1994 ISO 9001:2000
ISO 9003:1994

· Semakan kepada: ISO 8402:1994 Tukar kepada
ISO 9000-1 (4&5) ISO 9000:2000

· Semakan kepada: ISO 10011:1994 Tukar kepada 19011

· Semakan semula dan penentuan kepada kedudukan dokumen dalam famili ISO 9000

EMPAT STANDARD MS ISO 9000:2000

MS ISO 9000 : QMS – Fundamentals and Vocabulary

MS ISO 9001 : QMS – Requirements

MS ISO 9004 : QMS – Guidance for Performance Improvement

MS ISO 19011 : Guidelines on Quality and Environmental Auditing


Kelebihan Dalam Standard ISO 9001:2000

Standard ISO 9001:2000 menjelaskan lagi keperluan yangberkaitan dengan berikut:

· Penambahbaikan yang berterusan
· Penekanan kepada peranan pengurusan atasan
· Mengambil kira keperluan dan peraturan
· Pewujudan objektif yang boleh diukur di fungsi serta tahap yang berkaitan
· Pemantauan maklumat mengenai kepuasan/ketidakpuasan pelanggan sebagai kaedah pengukuran prestasi
· Meningkatkan tumpuan kepada keupayaan sumber
· Penentuan ke atas keberkesanan latihan
· Pengukuran diperluaskan kepada system, proses dan produk
· Analisis data terkumpul ke atas prestasi SPK


3. Dalam Standard versi 2000, ia berlandaskan kepada amalan lapan prinsip kualiti berikut:

LAPAN PRINSIP SISTEM PENGURUSAN KUALITI

Perhubungan Baik Dengan Pembekal Untuk Faedah Bersama
Pendekatan Membuat Keputusan Berasaskan Fakta
Penambahbaikan Berterusan
Pengurusan Yang Mengamalkan Pendidikan Sistem
Tumpuan Kepada Pelanggan
Kepimpinan
Penglibatan Anggota Organisasi
Pendekatan Proses
1
2
3
4
5
6
7
8


Prinsip Pertama: Organisasi Bermatlamatkan Pelanggan

Organisasi bergantung kepada pelanggan mereka. Oleh itu organisasi hendaklah memahami keperluan pelanggan yang sedia ada dan pada masa akan dtang, memenuhi keperluan pelanggan dan berusaha untuk melebihi jangkaan pelanggan


Faedah Utama

· Meningkatkan pendapatan dan pasaran diperoleh melalui maklumbalas yang pantas dan fleksibel terhadap peluang pasaran
· Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan (perkhidmatan berulang diperolehi)


Prinsip Kedua: Kepimpinan

Pengurusan yang bertindak sebagai ketua mewujudkan penyatuan antara tujuan dan matlamat sesuatu organisasi. Mereka hendaklah mewujudkan dan mengekalkan persekitaran dalaman yang sesuai untuk para pekerja supaya mereka dapat terlibat sepenuhnya dalam mencapai objektif-objektif organisasi


FaedahUtama

· Pekerja akan lebih faham dan bermotivasi ke arah pencapaian objektif dan matlamat
· Aktiviti akan dinilai, diperkemas dan dilaksanakan dengan cara yang lebih bersatu
· Kepimpinan melalui teladan, menggalakkan penambahbaikan yang berterusan


Prinsip Ketiga: Penglibatan Staf

Staf atau pekerja di semua peringkat adalah merupakan tunggak sesebuah organisasi dan penglibatan mereka sepenuhnya membolehkan keupayaan mereka digunakan untuk faedah-faedah organisasi


Faedah Utama

· Pekerja yang bermotivasi, komited dan terlibat
· Pekerja merasakan lebih bertanggungjawab atas prestasi masing-masing
· Pekerja lebih seronok untuk terlibat dan menyumbang kepada penambahbaikan


Prinsip Keempat: Pendekatan Proses

Hasil yang dikehendaki dapat diperolehi dengan lebih efisien apabila sumber-sumber dan aktiviti yang berkaitan diurus sebagai suatu proses

Faedah Utama

· Keupayaan mengurangkan kos dan memendekkan cycle times melalui penggunaan sumber-sumber
· Hasil yang bertambah baik, konsisten dan boleh jangka
· Membolehkan peluang-peluang penambahbaikan diberi keutamaan dan focus


Prinsip Kelima: Pendekatan Sistem Untuk Pengurusan

Dengan mengenalpasti, memahami dan menguruskan sesuatu sistem untuk proses-proses yang berhubung kait bagi sesuatu objektif, ia dapat menambahkan kecekapan dan keberkesanan sesebuah organisasi

Faedah Utama

· Memperkemaskan proses-proses yang akan menyumbang kepada hasil yang diperlukan
· Keupayaan untuk focus kepada usaha proses-proses
· Memberikan keyakinan kepada pihak yang berkepentingan terhadap keberkesanan dan kecekapan organisasi


Prinsip Keenam: Peningkatan Berterusan

Peningkatan berterusan hendaklah dijadikan sebagai objektif tetap sesuatu organisasi

Faedah Utama

· Peningkatan kelebihan persaingan boleh menyumbang kepada penambahbaikan keupayaan organisasi
· Keupayaan bertindak balas dengan cekap kepada peluang-peluang


Prinsip Ketujuh: Pendekatan Berfakta Dalam Membuat Keputusan

Keputusan yang efektif dibuat berdasarkan analisa sesuatu data/maklumat

Faedah Utama

· Keputusan yang lebih jelas
· Keupayaan untuk mempamerkan keberkesanan keputusan yang lalu melalui rujukan kepada fakta-fakta sejarah
· Keupayaan untuk mengkaji semula dan merangsang ke arah penyemakan semula keputusan dan pandangan


Prinsip Kelapan: Hubungan yang Saling Bermanfaat Dengan Pembekal

Sesuatu organisasi dan pembekal-pembekalnya adalah saling bergantung antara satu sama lain dan hubungan yang saling bermanfaat dapat mempertingkatkan keupayaan yang menguntungkan kedua-dua pihak

Faedah Utama

· Meningkatkan keupayaan untuk mewujudkan nilai bagi kedua-dua pihak
· Fleksibel dan pantas bertindak ke atas maklum balas bersama terhadap pasaran yang berubah-ubah
· Mengoptimumkan kos dan sumber-sumber


4. KEPERLUAN-KEPERLUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI STANDARD MS ISO 9001:2000

MS ISO 9001: Quality management system – requirements

Standard yang menjadi asas bagi…

· Keperluan yang mesti dipatuhi
· Persijilan
· Standard yang menjelaskan keperluan QMS bagi tujuan menilai kemampuan organisasi memenuhi kehendak pelanggan


Struktur Kandungan Standard Terbahagi Kepada 8 Para

ISO 9001:2000 - Keperluan

0. Pengenalan
0.1 Am
0.2 Pendekatan proses
0.3 Hubung kait dengan ISO 9004
0.4 Compatibility dengan system pengurusan lain
1. Skop
1.1 Am
1.2 Aplikasi
2. Normative reference

3. Terminologi dan definisi

4. Sistem pengurusan kualiti

5. Tanggungjawab Pengurusan
5.1 Komitmen pengurusan
5.2 Keutamaan pelanggan
5.3 Dasar kualiti
5.4 Perancangan
5.5 Tanggungjawab, kuasa dan komunikasi
5.6 Kajian semula pengurusan
6. Pengurusan sumber
6.1 Bekalan sumber
6.2 Sumber manusia
6.3 Infrastruktur
6.4 Persekitaran kerja
7. Proses penyampaian perkhidmatan
7.1 Perancangan bagi penyampaian perkhidmatan pengurusan
7.2 Proses berkaitan dengan pelanggan
7.3 Reka bentuk dan pembangunan proses
7.4 Perolehan
7.5 Proses penyediaan perkhidmatan
7.6 Kawalan bagi kaedah penentukuran peralatan
8. Pengukuran, analisa dan penambahbaikan
8.1 Am
8.2 Pemantauan dan pengukuran
8.3 Kawalan ke atas perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan
8.4 Analisis data
8.5 Penambahbaikan yang menyeluruh


MS ISO 9001:2000
Keperluan MS ISO 9001:2000 dibahagikan kepada lima tajuk:

Seksyen 4
Sistem Pengurusan Kualiti
Pemahaman mengenai proses dan dokumentasi
Seksyen 5
Tanggungjawab Pengurusan
Pengurusan dan isu pentadbiran
Seksyen 6
Pengurusan sumber
Mengenai sumber manusia, peralatan dan persekitaran kerja
Seksyen 7
Proses penyampaian perkhidmatan
Keperluan proses dan proses yang diperlukan bagi mengubah input kepada produk
Seksyen 8
Prngukuran, Analisis dan Penambahbaikan
Mengenai isu seperti pengukuran produk/perkhidmatan, pemantauan sistem dan proses penambahbaikan


Model Proses Sistem Pengurusan
Penghasilan Perkhidmatan
Output
Tanggungjawab Pengurusan
Pengukuran, analisis, penambahbaikan
Sistem Pengurusan Kualiti Penambahbaikan yang menyeluruh
Pi hak berkepent I ngan
Pi hak berkepent I ngan
Keper l uan
Keper l uan
Pengurusan Sumber
Penghasilan perkhidmatan
Produk
Perkhidmatan
Input


5. SISTEM PENGURUSAN KUALITI
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5


5. MANAGEMENT RESPONSIBILITY
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5


6 RESOURCE MANAGEMENT
6.1
6.2
6.3
6.4

7. PRODUCT REALIZATION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
5. MANAGEMENT RESPONSIBILITY
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
ISO 9001:2000
ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS
SYSTEM REQUIREMENTS

1. SCOPE
1.1
1.2
2. NORMATIVE REFERENCE
3. TERM & DEFINITIONS

1. QMS
4.1
4.2
1.26. KEPERLUAN PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2000

6.1 Keperluan Umum

Organisasi hendaklah mewujud, mendokumen, melaksana dan meyelenggara satu sistem pengurusan kualiti

a. Kenal pasti proses yang diperlukan bagi SPK
b. Tentukan turutan dan interaksi
c. Tentukan kriteria dan kaedah
d. Pastikan keperluan sumber dan informasi
e. Memantau, mengukur dan menganalisis proses
f. Laksanakan tindakan yang sesuai bagi mencapai hasil yang dirancang

6.2 Keperluan Dokumen

6.2.1 Am: SPK hendaklah mengandungi:
a. Kenyataan yang didokumenkan mengenai dasar dan objektif kualiti
b. Manual Kualiti
c. Prosedur yang didokumentasikan
d. Dokumen yang diperlukan bagi memastikan perancangan, operasi dan kawalan proses yang berkesan
e. Rekod-rekod yang diperluakn (4.2.4)

4.2.2 Manual Kualiti
Organisasi hendaklah mewujud dan menyenggara manual kualiti yang mengandungi:
a. Skop SPK termasuk penjelasan serta justifikasi mengenai sebarang pengecualian
b. Prosedur yang diwujud dan didokumenkan bagi SPK serta rujukan yang berkaitan
c. Deskripsi mengenai interaksi antara proses dengan SPK
6.2.3 Kawalan Dokumen
Dokumen yang diperlukan oleh SPK hendaklah dikawal. Prosedur yang didokumen endaklah diwujudkan bagi menjelaskan kawalan
a. Approve documents for adequacy prior to issue
b. Review and update as necessary and re-approve documents
c. Ensure that changes and the current revision status
d. Ensure that relevant versions are available at points of use
e. Ensure that documents remain legible and readily identifiable
f. Ensure that documents of external origin identified

6.2.4 Kawalan Rekod
Rekod hendaklah diwujud dan disenggarakan bagi menyediakan bukti pematuhan kepada keperluan dan keberkesanan operasi SPK
7. Tanggungjawab Pengurusan5. Tanggungjawab Pihak Pengurusan
7.6 Semakan
Semula Pengurusan
7.1 Komitmen Pengurusan
7.2 Fokus kepada Pelanggan
7.3 Dasar Kualiti
7.4 Perancangan
7.5 Tanggungjawab, kuasa dan komunikasi

7.1 Komitmen Pengurusan

Pengurusan atasan hendaklah menyediakan bukti komitmen terhadap SPK dan meningkatkan keberkesanannya denngan:

a. Menyampaikan kepada anggota organisasi tentang kepentingan memenuhi keperluan (pelanggan, peraturan dan perundangan)

b. Mewujudkan Dasar Kualiti

c. Memastikan objektif kualiti diwujudkan

d. Memastikan sumber-sumber mencukupi

Klausa 7.2 – Fokus kepada pelanggan

Organisasi hendaklah pastikan keperluan dan ekspektasi pelanggan ditentukan dan diterjemahkan kepada keperluan. Peraturan dan perundangan hendaklah juga diambil kira

7.2 Fokus kepada Pelanggan

Pengurusan atasan hendaklah pastikan keperluan pelanggan ditentukan dan memenuhi kepuasan pelanggan. (Rujuk 7.2.1) dan 8.2.1).

7.3 Dasar Kualiti

Pengurusan Atasan hendaklah pastikan dasar kualiti

a. Menepati matlamat organisasi

b. Mematuhi keperluan

c. Rangka bagi pewujudan objektif kualiti

d. Diperjelaskan dan difahami

e. Dikaji bagi penyesuaian yang berterusan

Klausa 7.3 – Objektif Kualiti

· Hendaklah diwujudkan di setiap peringkat dan fungsi yang berkaitan

· Hendaklah boleh diukur dan konsisten dengan SPK

· Hendaklah mengambil kira objektif yang diperlukan bagi memenuhi keperluan produk/perkhidmatan

Klausan 7.5 – Perancangan Kualiti

Perancangan kualiti hendaklah mengambil kira:

1. Proses-proses yang diperlukan oleh SPK

2. Sumber-sumber dan proses-proses operasi

3. Aktiviti-aktiviti verfikasi & validasi, kriteria penerimaan dan rekod-rekod yang perlu disenggara

4. Penambahbaikan berterusan

Perubahan hendaklah dijalankan di bawah keadaan terkawal dan integriti system hendaklah diselenggara semasa proses


8. Pengurusan Sumber
8.1 Penyediaan Sumber8. Pengurusan Sumber
8.4 Persekitaran kerja
8.2 Sumber Manusia
8.3 Infrastruktur
8.1 Penyediaan Sumber

a. Melaksana dan mengekalkan SPK serta meningkatkan keberkesanan secara berterusan

b. Mengalakkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi keperluan pelanggan

8.2 Sumber Manusia

8.2.1 Am

Kompeten berasaskan kepada pendidikan, latihan, kemahiran dan pengalaman yang sesuai

8.2.2 Kompeten, kesedaran dan latihan

a. Kompetensi yang diperlukan oleh personal yang menjalankan tugas yang memberi kesan kepada kualiti

b. Menyediakan latihan atau lain-lain tindakan yang memenuhi keperluan tersebut

c. Menilai keberkesanan tindakan yang diambil

d. Personel memahami akan kepentingan dan keberkaitan aktiviti serta sumbangan masing-masing

e. Menyelenggara rekod yang sesuai bagi pendidikan, latihan, kemahiran dan pengalaman. (Ruj. 4.2.4)

8.3 INFRASTRUKTUR

a. Bangunan, ruang pejabat dan kemudahan yang berkaitan

b. Peralatan proses (hardware dan software)

c. Perkhidmatan sokongan (kenderaan dan perhubungan)

8.3 PERSEKITRAN KERJA

Tentukan dan uruskan persekitaran kerja yang diperluakn bagi mematuhi keperluan produk atau perkhidmatan


9. REALISASI PRODUK/PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN9. REALISASI PRODUK
9.6 Kawalan Peralatan Pengukuran dan Pemantauan
9.2 Proses yang berkaitan dengan pelanggan
9.3 Pembangunan Rekabentuk
9.5 Penyediaan Produk atau Perkhidmatan
9.1 Perancangan Realisasi Produk
9.4 Perolehan9.1 PERANCANGAN REALISASI PRODUK

Organisasi hendaklah merancang dan membentuk proses-proses yang diperluakn bagi realisasi produk

a. Objektif kualiti dan keperluan bagi produk

b. Perlu mewujudkan proses, dokumen dan menyediakan sumber-sumber yang spesifik kepada produk

c. Aktiviti-aktiviti pengesahan yang diperlukan, vadilasi, pemantauan, pemeriksaan dan pengujian

d. Rekod yang diperlukan bagi mewujukan bukti. (Rujuk. 4.2.4)

9.2 Proses-proses yang berkaitan dengan pelanggan

9.2.1 Penentuan keperluan yang berkait dengan produk

a. Ditentukan/dinyatakan oleh pelanggan, termasuk keperluan bagi aktiviti bagi penghantaran dan selepas penghantaraan

b. Tidak ditentukan/dinyatakan oleh pelanggan tidak perlu bagi kegunaan tertentu, jika diketahui

c. Keperluan peraturan dan perundangan

d. Keperluan tambahan yang ditentukan oleh organisasi

9.2.2 Semakan ke atas kepelruan yang berkaitan dengan produk/perkhidmatan

a. Keperluan produk ditentukan

b. Keperluan kontrak atau arahan yang berbeza dengan yang dibuat sebelumnya hendaklah diselaraskan/sesuaikan

c. Berupaya memenuhi keperluan yang ditetapkan

Rekod berkaitan dengan semakan hendaklah diselengarakan. (4.2.4)

Sebelum penerimaan, keperluan pelanggan hendaklah disahkan jika tiada kenyataan dokumen disediakan oleh pelanggan. Dokumen yang berkaitan hendaklah dipinda dan personel yang berkaitan dimaklumkan, jika keperluan produk berubah

9.2.3 Komunikasi Pelanggan

a. Maklumat produk atau perkhidmatan

b. Pertanyaan, kontrak atau pengendalian pesanan termasuk pindaan

c. Maklum balas pelanggan, termasuk aduan pelanggan

9.2.4 Input Reka bentuk dan pembangunan (direkod)

a. Keperluan fungsi dan prestasi

b. Keperluan peraturan dan perundangan yang terpakai

c. Di mana terpakai, maklumat yang diperolehi dari reka bentuk yang lalu

d. Keperluan lain yang sesuai bagi reka bentuk dan pembangunan

Rekod diselenggarakan (rujuk 4.2.4)


9.3 PEROLEHAN

9.3.1 Proses Perolehan (Penilaian pembekal direkodkan)

9.3.2 Maklumat Perolehan

a. Keperluan bagi meluluskan produk, prosedur dan peralatan

b. Keperluan untuk kelayakan personel

c. Keperluan SPK

9.3.3 Verifikasi produk yang diperolehi. Hendaklah wujudkan dan laksana pemeriksaan atau aktiviti yang perlu


9.4 PENYEDIAAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN

9.4.1 Kawalan Penyediaan Produk dan Perkhidmatan Situasi/keadaan terkawal termasuk:

a. Kewujudan maklumat yang menjelaskan ciri-ciri produk

b. Kewujudan arahan kerja apabila diperlukan

c. Penggunaan peralatan yang sesuai

d. Kewujudan dan pemakaian perlatan pemantauan dan pengukuran

e. Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran

f. Pelaksanaan aktiviti pengedaran, penghantaran dan selepas penghantaraan

9.4.2 Validasi Proses Penyediaan Produk dan Perkhidmatan

a. Kriteria yang diperjelaskan bagi penyemakan dan kelulusan proses-proses

b. Kelulusan peralatan dan kelayakan personel

c. Penggunaan kaedah dan prosedur yang spesifik

d. Keperluan rekod-rekod (Rujuk 4.2.4)

e. Validasi semula

9.4.3 Identifikasi dan Kemudahkesanan

Di mana sesuai, organisasi hendaklah mengenalpasti produk dengan kaedah yang sesuai sepanjang realisasi produk. Perlu direkodkan identifikasi yang unit bagi produk. (Rujuk 4.2.4)

9.4.4 Harta Hak milik Pelanggan

Hendaklah amalkan penjagaan harta hak milik pelanggan. Rekod diselenggara (Rujuk 4.2.4)

9.4.5 Pemuliharaan Produk

Pemuliharaan pematuhan produk semasa proses dalaman dan penghantaraan ke destinasi yang dikehendaki
9.5 KAWALAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PEMERIKSAAN

Tentukan keperluan memantau dan memeriksa serta peralatan yang diperlukan. Di mana perlu, pengukuran hendaklah

a. Ditentukan (calibrate) atau disahkan di mana sesuai
b. Disesuaikan dan dipinda jika perlu
c. Dikenal pasti bagi membolehkan status tentukuran ditentukan
d. Berhati-hati bagi mengelakkan dari pengubahsuaian yang menjelaskan kesahihan hasil pengukuran
e. Dilindungi dari musnah dan kemerosotan semasa pengendalian, penyelenggaraan dan pengstoran

Rekod hasil dari kalibrasi (tentukuran) dan pengesahan diselenggara


10. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN (MAI)10. MAI
10.4 Analisis Data
10.1 Am
10.3 Kawalan Produk yang Tidakakur
10.5 Penambahbaikan Berterusan
10.2 Penyeliaan dan Pengukuran

10.4 ANALISIS DATA

Tentukan, kumpul dan analisis data-data yang sesuai. Analisis data hendaklah memberikan maklumat:

a. Kepuasan pelanggan
b. Pematuhan kepada keperluan produk
c. Ciri-ciri dan trend proses dan produk
d. Pembekal
10.5 PENAMBAHBAIKAN

10.5.1 Penambahbaikan Berterusan

Meningkatkan keberkesanan SPK secara berterusan

10.5.2 Tindakan Pembetulan

Menghapuskan punca ketakakuran bagi menghalang dari berulang. Prosedur yang didokumenkan disediakan untuk:

a. menyemak semula ketakakuran (termasuk aduan pelanggan)
b. Tentukan punca ketakakuran
c. Menilai keperluan tindakan
d. Tentukan dan laksanakan tindakan yang perlu
e. Rekod tindakan yang diambil (Rujuk 4.2.4)
f. Semak tindakan pembetulan yang diambil

10.5.3 Tindakan pencegahan

Hapuskan punca potensi ketakakuran. Prosedur yang didokumenkan perlu untuk:

a. Kenal pasti dan tentukan potensi ketakakuran serta puncanya
b. Menilai keperluan untuk tindakan
c. Tentukan dan laksana tindakan yang diperlukan
d. Rekodkan hasil tindakan yang diambil (Rujuk 4.2.4)
e. Semak/kaji tindakan pencegahan yang diambil

Hubung kait Standard MS ISO 9001:2000 dengan PKPA

Seksyen 4
Sistem Pengurusan Kualiti
PKPA 8 Tahun 1991
Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja
PKPA 2 Tahun 1992
Panduan Pelaksanaan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM)
Seksyen 5
Tanggungjawab Pengurusan
PKPA 1 Tahun 1992
Panduan Pengendalian Mesyuarat Berkualiti
Panduan Mengenai Mesyuarat Pagi
PKPA 4 Tahun 1991
Garis Panduan mengenai Strategi-Strategi
Peningkatan Kualiti dalam Perkhidmatan Awam

Seksyen 6
Pengurusan Sumber
Kepeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1992 (Pindaan No. 1/1993)
Garis Panduan Mengenai Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

Perkhidmatan Awam
Seksyen 7
Proses Penyampaian Perkhidmatan
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4 Tahun 1992
Pengendalian Pengaduan Awam
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1992

Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon
Seksyen 8
Pengurusan Analisis dan Penambahbaikan
Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam Bil. 1 Tahun 2002
Garis Panduan Semakan Semula Prosedur dan Proses Kerja di Agensi Kerajaan
Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2002

GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN MS ISO 9000:2000 DALAM PERKHIDMATAN AWAM


Tarikh kuat kuasa


Untuk memberi penerangan dan panduan kepada agensi-agensi kerajaan mengenai pelaksanaan standard MS ISO 9001:2000 dalam Perkhidmatan AwamBAM/iab/

No comments: